Hướng dẫn anh em mạng fpt ko vao được game
Các bạn vao thư mục mu vào file config đổi số 1 ở phần laucher từ 1 thành 0 xong lưu lại và vao game = main nhé